.

Minden fontos információ

HÁZIREND

Letölthető verzió: ITT

Tisztelt Vendégeink!
Munkatársaim nevében ígérhetem, mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy pihenésük örömteli és zökkenőmentes legyen.
Ezért kérem Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat
szíveskedjenek tudomásul venni, illetve betartani.
Köszönettel: VillaFarm Resort üzemeltetője

1. Check in – Check out információk
A szobákat/vendégházat érkezési napon 15:00 órától biztosítjuk.
A szállásadó jogosult -előzetes bejelentés nélkül- ellenőrizni,
hogy a szálláshelyen a fizetett létszámban tartózkodnak-e a
vendégek.
Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség,
amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába (hosszabbítási
díj: 1.000 Ft/fő/óra). A távozás napján a vendég a
szobát/vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 11:00
óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a
bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni.
A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb érkezésekor köteles
a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni.
A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az
üzemeltető jogosult a vendég vendégházba bevitt dolgait
visszatartani és azokon zálogjogát érvényesíteni.

Fizetés nélküli távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi
feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel
szemben, melynek költségeit a vendégre terheli.

2. Szobakulcs, kapu távirányító
A vendégek regisztráláskor apartman kulcsot és kapu távirányítót
kapnak. A kulcs és kaputávirányító elvesztése esetén távozáskor
kártérítési összeget (15.000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók – szállás lemondása
A vendégházakban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak. A
tulajdonosnak jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem
tartja be a házirendet és ha megbontja a békét. A házirend
megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. Ebben az
esetben a vendégnek nem áll módunkban visszafizetni az
esetlegesen fennmaradó napokat.

4. 14 év alatti vendégek
14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott
cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat
a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a
gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
Vendégházunk szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy
más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti
igénybe.

5. Biztonság
Értékeink megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat
mindig zárják.
Tűzoltó palackok az alábbi helyen találhatók:

1. Középső házrészben, a konyhában, a ruhafogas alatt
2. Középső házrészben, az emeleten, a lépcsőfeljáró bal
oldalán.

Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a +36 70 6134
9333-as vagy a +36 70 427 7397-es telefonszámot. A házakba tilos
vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási
szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket bevinni.

6. Tűzvédelem
A VillaFarm Resort tűzvédelmi szabályzatát minden vendég köteles
betartani. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár
és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból
okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 25.000 Ft+ÁFA
összeget a vendég megtéríteni köteles.

7. A vendégházak területére be nem vihető dolgok
A vendégházak területére nem vihetők be a hatályos
jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak
minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek
és/vagy robbanás veszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték,
petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre,
egészségre ártalmas dolog pszichotróp anyag.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem
bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a
vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíthatja.
Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért való
felelősséget az üzemeltető kizárja.
A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon
kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz
más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

8. Egyéni elektromos készülékek
Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég
felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

9. Kutyával érkező vendégek
VillaFarm Resort vendégházunk kutyabarát, szeretettel várjuk a
kistestű (5 kg alatti) , szobatiszta négylábú vendégeket! A kutyával
érkező vendégeinket kérjük, a házirendben foglaltak betartására:
Az állattartó köteles gondoskodni, hogy a kutyus közterületre
felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kutyus által okozott károkért
(kertben és házban egyaránt) az állattartó anyagi felelősséggel
tartozik. Az állattartó köteles kutyusát úgy tartani, hogy az a
szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi
épséget és egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles
gondoskodni arról, hogy a kutyus a vendégházak kertjét ne
szennyezze. A kutyus által okozott szennyeződés azonnali
eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni. Az esetlegesen
előforduló takarítási költséget a vendég köteles megtéríteni. (pl.:
szőnyegtisztítás, fal újrafestés költsége…stb.)

10. Kölcsönzött eszközök (bogrács, kerti grill, tollas,
asztalitenisz, kerékpár…stb.)
A kölcsönzött eszközöket/sporteszközöket a vendég köteles
rendeltetésszerűen használni, a rendeltetésellenes használatból
eredő minden kárért a vendég felel.
Amennyiben a vendég sporteszközt bérel, úgy kijelenti, hogy a
sporteszköz használatára képes, egészségi állapota abban nem
gátolja, a használat szabályait ismeri az eszközöket kizárólag saját
felelősségére és kockázatára használhatja. Az üzemeltető
gondoskodik a rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett
hibák javításáról, illetve a bérleti tárgy cseréjéről.
A vendég/bérlő köteles az eszközt/sporteszközt átvételkori, tiszta
állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre
rögzített időpontban. Ha a bérelt eszköz visszaadása a vendégnek
felróható okból meghiúsul, vagy a visszaadáskor az
eszköz/sporteszköz használhatatlan állapotban van, a vendég/bérlő
köteles az eszköz/sporteszköz teljes értékét megtéríteni az
üzemeltetőnek.

11. Dohányzás
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy vendégházaink
nemdohányzók! Ennek értelmében a vendégházak zárt
helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi
területein, jakuzzi, medence közvetlen közelében kivétel – a
dohányzásra kijelölt helyek, – tilos a dohányzás, füstölő illatosító,
illetve az elektromos cigaretta használata.

12. A szomszédok és Újireg falu nyugalma
A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra
után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó
tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró
hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
A vendégházak területén időponttól függetlenül tilos minden olyan
magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát,
biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül
vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
Az üzemeltető munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó
és/vagy hangoskodó vendéget. Az első figyelmeztetés díjmentes, a
második és harmadik figyelmeztetésért az üzemeltető egyenként
5.000 Ft összeggel terheli meg a figyelmeztetett vendég számláját.
A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a
vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés
kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.
A VillaFarm Resort területén kívül, de Újireg település közigazgatási
határain belül történő rendbontás, károkozás esetén Üzemeltető
haladéktalanul értesíti a rendvédelmi szerveket, a riasztás és
károkozás helyreállítás költségét a vendég köteles megtéríteni.
Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet
a vendég magatartása okoz más vendégnek.

13. VillaFarm Resort vendégház értékei
A vendég köteles a vendégházak eszközeit, berendezéseit
rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból
eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a
távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégházak bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését
kizárólag az üzemeltető munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja
végezheti. A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat,
kérjük, ne vegyék el a helyéről.
A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes
írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az
esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári
jogi lépéseket.
A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési
tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az
üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani
vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való
felelősséget az üzemeltető kizárja. A mikrohullámú sütőbe kérjük,
hogy ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat, mert az annak
tönkremenését eredményezi!

14. Wifi
A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata
térítésmentes.
A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok
átvételével egyidőben kapja meg.
A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét
az üzemeltető nem garantálja. Újireg település földrajzi
elhelyezkedése és az adott időjárási körülmények befolyásolhatják
a működését.
A Wifi használata során vagy következtében a vendég
készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy
közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A
szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi
igénybe.

15. Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények
épségére, legyen az virág, bokor vagy fa. Kérjük, ne öntözzék a
növényeket! Ügyeljenek arra, hogy a medence vize ne kerüljön a
növényekre.

16. Medence
Medence használati rend:
● A medence 08:00 – 22:00 között használható.
● A medence használata előtt a zuhanyzás kötelező.
● A medencébe szennyezett testtel belépni tilos.
● A medence mélysége 130 cm.
● Állatot a medence területére bevinni tilos.
● A medencébe ugrani szigorúan TILOS és veszélyes!
A medencét 12 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel
használhatja
A medencét alkohol, drog vagy egyéb kábító hatású szer hatása
alatt használni szigorúan TILOS!
A medence szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének
és testi épségének védelme érdekében a közfürdőt nem
látogathatja:
● Lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben
szenvedő,
● Görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő
vagy nagy kiterjedésű
● kóros elváltozással járó betegségben szenvedő
A medencében étkezni, ill. italt fogyasztani TILOS!

A medence környezete vizes, csúszós mely fokozott figyelmet
igényel
A medencéhez nem tartozik úszómesteri felügyelet, így azt
mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja
A medence csak úgy használható, mely nem sérti a többi vendég
pihenéshez való alapvető jogát.
A medence világításának, ill. egyéb gépezetének kezelésére
kizárólag üzemeltető jogosult.
A medencéről a polikarbonát tetőt kizárólag üzemeltető jogosult
elhúzni, annak sérülése esetén kártérítés fizetendő!
A vendégház üzemeltetője fentiek figyelmen kívül hagyása esetén
jogosult a medence használati jogát saját belátása szerint
korlátozni vagy tiltani, különös tekintettel a saját vagy más vendég
testi épségének fenyegetettségére való tekintettel.

17. Parkolás
A vendégház rendelkezik saját kocsibeállóval. Autóval a füvesített
területen parkolni szigorúan TILOS! Kérjük, hogy autóikkal úgy
parkoljanak le, hogy a többi vendéget ne korlátozzák a szabad
mozgásban / parkolásban!

18. Talált tárgyak
A talált tárgyakat az üzemeltető munkatársánál lehet leadni, ahol
azt nyilvántartásba veszik. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű
cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti. A tárolható
tárgyakat az üzemeltető őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos
tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat
felmutatásával veheti át a tárgyat.

19. Az apartman kártérítési felelőssége
Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett
kárért nem tartozik felelősséggel.
A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait
rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának
tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a
nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai,
mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő
károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.
A vendég a VillaFarm Resort wellness részlegét kizárólag saját
felelősségére használhatja.

20. Hibajelentés
Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházakban tapasztalt
mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul
szíveskedjenek jelezni.

21. Károkozás
Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az
okozóval megtérítteti.

Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak
megfelelő, örömteli és zavartalan lesz.